Vad är våld?

Våld är sådant som kan ge skador. Det kan vara fysiskt våld som gör ont på kroppen, sexuellt våld som kan vara att någon gör något sexuellt med dig mot din vilja eller psykiskt våld som kan vara när någon säger elaka och kränkande ord. Att låta barn se och höra våld mellan föräldrar är också en sorts våld. Det kan även vara våld när föräldrar inte tar hand om sina barn. 

Olika typer av våld

Det finns många olika typer av våld. Våldsamma handlingar kan ske i olika miljöer så som hemma, i skolan, på gatan eller på nätet. Här nedan kan du läsa om några vanliga former av våld.

Fysiskt våld

Om du har blivit slagen, sparkad, knuffad eller dragen i håret är det fysiskt våld och du kan ha varit utsatt för ett brott. Även om du inte fått någon skada som syns på kroppen kan det ändå vara misshandel om våldet gjort att du fått ont. Misshandel och rån är exempel på brott där våld ingår. Här är några exempel på våld som kan vara misshandel.

  • att ge en örfil eller slå mot ansiktet, bakhuvudet eller kroppen
  • att hålla fast, skaka eller greppa någon hårt
  • att sparka eller knuffa

Om den som blir slagen inte kan försvara sig, och skadorna blivit allvarliga kan misshandeln bedömas som grov. Det innebär att brottet är allvarligare och att den som slagit kan få ett högre straff.

Könsstympning är också en sorts våld, liksom andra sätt att skada någon med hänvisning till att det är sed eller tradition.

Psykiskt våld

Många vet vad fysiskt våld är, till exempel en spark eller ett slag, och att det inte är okej. Att utsätta barn för psykiskt våld är lika fel och kan även det vara brottsligt.

Några exempel på psykiskt våld är att en vuxen hotar med att göra illa, låsa in eller ha sönder dina saker, eller försöka få dig att inte anmäla ett brott. Psykiskt våld kan också vara att du känner dig kontrollerad och inte får gå till dina fritidsaktiviteter. Det kan även ske digitalt genom att någon skickar jobbiga meddelanden till dig. 

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är psykiskt våld och om du blir utsatt. Det är viktigt att känna till att psykiskt våld kan kännas precis lika jobbigt och att du har rätt till samma stöd.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är olika typer av sexuella handlingar som sker mot din vilja. Det kan vara allt från beröring som du inte vill ha till att tvingas göra något sexuellt med någon eller framför någon annan. 

En form av sexuellt våld är våldtäkt och en annan är sexuellt ofredande som kan vara när någon blottar sig eller skickar sexuella meddelanden. Här är några exempel på andra former av sexuellt våld. 

  • att utsätta barn för sexuella handlingar som är psykiskt jobbiga och traumatiska.
  •  att pressa eller uppmana ett barn att göra sexuella handlingar på sig själv.
  • att titta på filmer där någon utsätter barn för sexuellt våld. Den som tittar behöver inte vara i samma rum.  

Det är vanligt att vara utsatt för sexuellt våld så du är inte ensam. Många känner också den som utsätter dem. Om fler vågar prata om det som händer kan fler få skydd.

Kom ihåg

Att alla barn under 18 år omfattas av barnkonventionens skydd mot sexuellt våld. 

I Sverige är det förbjudet att straffa barn med våld. Alla barn har rätt till skydd mot alla typer av våld. Skyddet kan vara anpassat till ens ålder, kön och funktionsnedsättning.

Att se eller höra våld hemma

Barn som upplever våld hemma är brottsoffer även om de själva inte utsätts för hot eller våld. Det är brottsligt enligt svensk lag att låta ett barn bevittna brott mot en närstående, till exempel en förälder. Brottet kallas barnfridsbrott. Att bevittna brott är detsamma som att se eller höra brottet.

Kränkande ord mot en närstående

Ibland kan det hända att en närstående kränker en annan närstående med ord. Det kan exempelvis vara att en förälder säger elaka saker till den andre föräldern så många gånger att den får mycket sämre självkänsla. Att säga många elaka saker till någon närstående flera olika gånger kan vara brottet grov fridskränkning. Om det är en man som gör så mot en kvinna kallas det istället för grov kvinnofridskränkning. 

Vanvård

Vanvård är när föräldrar inte bryr sig om ett barns grundläggande behov.

Det kan till exempel vara att du inte får tillräckligt med mat och kläder, eller så får du inte den sjukvård som du behöver. Du kanske inte heller skyddas mot det som är farligt. Vanvård kan också handla om att du inte får tillräckligt med kärlek eller uppmärksamhet.

Våld på institution

En del barn och unga bor på familjehem, HVB-hem eller på SiS särskilda ungdomshem. Barn som inte bor hemma med sina föräldrar kan utsättas för våld. Det kan handla om att någon slår dig vilket kan vara brottet misshandel. Det kan även vara att någon tar på dig eller har sex med dig mot din vilja och det är brottsligt. Brottet kan då vara våldtäkt eller sexuellt övergrepp. 

Samma rättigheter

Du som inte bor med dina föräldrar eller vårdnadshavare har samma grundläggande rättigheter som alla andra barn, och du har rätt till ett liv utan våld och kränkningar. 

Mer om våld på institution

Terroristbrott

Terroristbrott handlar om att skrämma och är en särskild form av våld som görs för att skada ett land, ibland också en organisation, och för att förstöra hur ett land är uppbyggt och styrt. Syftet är att tvinga ett land att ändra sin politik.

Våld påverkar livet

Den som utsatts för ett brott kan påverkas på olika sätt. En del påverkas mycket, andra inte.

Om olika reaktioner på brott

Vill du ha hjälp?

Om du har utsatts för någon form av våld har du rätt till skydd och stöd. Det krävs inte att du har polisanmält brottet. Det kan vara bra att berätta för någon så att du kan få stöd och hjälp.

Illustration av tonåring och vuxen