Våld på institution

En del barn och unga lever inte hemma med sina föräldrar utan på familjehem, HVB-hem eller på SiS särskilda ungdomshem. Det kan vara frivilligt eller inte. En del vårdas enligt lagen om tvångsvård. Ibland används begreppet samhällsvård för sådana boenden.

Att inte bo hemma

Om socialtjänsten får veta att det finns risk att en ung person inte har det bra, ska de ge barnet skydd. Det kan bland annat bero på att du utsatts för eller riskerar att utsättas för brott. Du kan skyddas genom att du blir placerad utanför hemmet. Att du är dömd till sluten ungdomsvård kan också vara ett skäl till att du är placerad.

Läs mer om vad som gäller om du är placerad på socialtjänstens Koll på soc.

Koll på soc

Du har rättigheter

Alla barn har samma rättigheter, oavsett om du bor hemma med dina föräldrar eller på institution. Du har rätt till ett liv utan våld och kränkningar. Samhället har särskilda skyldigheter att se till att du får det du behöver, som att gå i skola, få sjukvård och att det uppmärksammas om du blir utsatt för våld.  

Du har rätt att säga vad du tycker i frågor som rör dig och din vård.

Även om du är dömd eller har begränsningar i din frihet får du aldrig utsättas för våld, sexuella övergrepp eller kränkande ord. Du ska kunna känna förtroende till personalen. Du ska ha en regelbunden kontakt med din socialsekreterare. Om du bor på SIS särskilda ungdomshem ska det finnas en trygghetsplan för dig.

Läs mer om vad du har rätt till om du är i samhällsvård på SIS webbplats.

Besök SIS

Är du missnöjd?

Alla barn och unga ska kunna vända sig till en myndighet om de behöver klaga på att deras rättigheter kränkts.

På Berätta för IVO kan du läsa mer om hur du klagar om du är missnöjd. På SIS webbplats finns information om beslut som du kan överklaga om du vårdas på SiS-hem. På Justitieombudsmannens webbplats finns information om hur du gör en JO-anmälan.  

Berätta för IVO

Om SIS

Gör JO-anmälan

Särskilt utsatt

Du som bor utanför ditt hem kan vara särskilt utsatt på flera olika sätt, bland annat eftersom det inte alltid är frivilligt och du inte kan lämna boendet.

Om du är utsatt för våld från personal eller från andra som bor där ska du ta upp det så snart du kan med en vuxen som du har förtroende för. Brott ska anmälas till polisen och du har rätt till samma skydd och stöd som andra som är utsatta för brott.

Vem har ansvar?

Om du är placerad ska socialnämnden följa vården genom
   1. regelbundna personliga besök i det hem där du vistas,
   2. enskilda samtal med dig,
   3. samtal med den eller dem som tagit emot dig i sitt hem, och
   4. samtal med vårdnadshavarna.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att hälso- och sjukvården och socialtjänsten gör vad de ska. Du kan vända dig till IVO och lämna synpunkter.  

Den myndighet som arbetar med barn och unga som behöver vård och behandling heter Statens institutionsstyrelse (SiS). Läs mer på deras webbplats.

Gå till SIS

Vill du ha hjälp?

Om du har utsatts för någon form av våld har du rätt till skydd och stöd. Det krävs inte att du har polisanmält brottet. Det kan vara bra att berätta för någon så att du kan få stöd och hjälp.

Illustration av en vuxen och en ung person som sitter pratar med varandra.