Barnkonventionen

En viktig utgångspunkt för Liten och trygg är FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen. Den här sidan samlar de artiklar i konventionen som är mest relevanta för handledningen.

"Personal i förskolan" - koppling till barnkonventionen

Den kunskapshöjande delen i handledningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen. 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 7: Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

Artikel 9: Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artikel 13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

Artikel 16: Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Artikel 17: Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

Artikel 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Artikel 20: Ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem.

Artikel 23: Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

Artikel 24: Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Artikel 34: Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Artikel 35: Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn.

Artikel 36: Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Artikel 39: Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Artikel 42: Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen.

 

"Liten i förskolan" - koppling till barnkonventionen

Den pedagogiska delen i handledningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen. 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 7: Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

Artikel 8: Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artikel 13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

Artikel 14: Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls.

Artikel 16: Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Artikel 17: Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

Artikel 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Artikel 23: Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

Artikel 28: Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Artikel 29: Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.

Artikel 30: Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 34: Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Artikel 42: Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen.

Fördjupning

Kortversion av barnkonventionen, UNICEF

Fullständig version av barnkonventionen, UNICEF