Anmälan till socialtjänsten

Här hittar du information om när du ska göra en anmälan till socialtjänsten och hur du gör en anmälan.

Du som arbetar i förskolan omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Det betyder att du genast ska anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Det är viktigt att komma ihåg att anmälningsskyldigheten är personlig.

Oro räcker för att göra en anmälan

Tänk på att du inte behöver vara säker på att barnet far illa för att du ska vara skyldig att anmäla, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda situationen och bedöma om barnet behöver skydd eller stöd.

Så gör du anmälan till socialtjänsten

Anmälan ska göras genast till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Det finns inga krav på hur en anmälan ska utformas, men det kan vara bra att göra den skriftligt. I brådskande fall kan du göra anmälan muntligt och sedan komplettera skriftligt. Ta gärna reda på om det finns rutiner på er förskola för hur en anmälan ska göras.

Vad händer efter anmälan till socialtjänsten

Efter en anmälan kommer socialtjänsten att utreda barnets situation och se vilka åtgärder som eventuellt behövs. Det kan vara svårt att få veta vad som händer hos socialtjänsten eftersom deras verksamhet styrs av stark sekretess. Du kan normalt sett få veta att din anmälan har tagits emot och av vem. Du kan också få veta om socialtjänsten har inlett en utredning eller inte.

Se filmen "Från misstanke till anmälan" med Stefan Wiklund, docent i socialt arbete, som berättar om förskolepersonalens anmälningsskyldighet till socialnämnden.