Dina rättigheter

Du har rättigheter precis som vuxna. Till exempel har du rätt att gå i skola eller få hjälp om du blir sjuk. Alla dina rättigheter finns i barnkonventionen och handlar om vad du inte ska behöva vara med om och ger dig rätt till omsorg och skydd.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om det allra viktigaste som alla människor har rätt till som till exempel sjukvård och utbildning. Det finns också särskilda rättigheter för vissa grupper till exempel barn, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar.

I barnkonventionen finns mänskliga rättigheter för barn. För att rättigheterna i barnkonventionen ska bli verklighet har myndigheter och domstolar skyldigheter.

Barnkonventionen

I Sverige och i många andra länder gäller barnkonventionen. I den finns barns rättigheter och den gäller för alla barn, oberoende av vilket kön du har, var du kommer ifrån, eller vilken religion du har. Barn är alla under 18 år.

Barnkonventionen heter egentligen FN:s konvention om barnets rättigheter. Den kan beskrivas som en överenskommelse som många länder i världen har lovat att följa. Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen handlar om att du som barn ska tas på allvar. Den kom till eftersom barn har mänskliga rättigheter precis som vuxna. Men barn har inte samma möjligheter att ta vara på sina rättigheter som vuxna. De behöver särskilt skydd. Därför talar barnkonventionen om vad barn inte ska behöva vara med om och att barn har rätt till särskild omsorg och skydd.

I barnkonventionen finns fyra grundläggande regler:

  • alla barn har samma rättigheter
  • vuxna ska ta hänsyn till vad som är bäst för barnet 
  • alla barn har rätt till liv och utveckling
  • alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

Rättigheter när du utsatts för brott

Du som utsatts för ett brott har rättigheter enligt internationell och svensk lag. Du har rätt till: 

  • respekt för det du varit med om
  • information vid anmälan av brott och i rättsprocessen
  • att få delta i rättsprocessen
  • stöd av olika slag, till exempel stöd med praktiska saker och känslomässigt stöd
  • ersättning
  • att kunna förstå vad som händer i rättsprocessen och vad du har rätt till. Myndigheter och andra ska använda ett språk som är enkelt att förstå. 

Brottsoffermyndigheten arbetar för brottsoffers rättigheter.

 

Vill du ha hjälp?

Har du varit med om ett brott kan du behöva hjälp. Här finns kontaktuppgifter till olika ställen
där du kan prata med en vuxen och få hjälp.

Illustration av en vuxen och en ung person som sitter pratar med varandra.