Lämna sidan

Barn och ungas rättigheter

I Sverige och i många andra länder gäller FN:s konvention om barns rättigheter. Den kallas också för Barnkonventionen. Barnkonventionen handlar om vilka rättigheter som barn har oberoende av kön, ursprung, religion eller funktionsnedsättningar. Den säger att barn har rätt till särskild omsorg och speciellt skydd eftersom de ofta är mer sårbara. 

Barnkonventionen bestämmer rättigheterna som varje barn ska ha och gäller alla personer under 18 år som bor eller vistas i Sverige. I Barnkonventionen står det att barn har rätt att skyddas från alla former av våld, vanvård och sexuella övergrepp. I Barnkonventionen står det också att utsatta barn har rätt till stöd och hjälp.

Barnkonventionen grundas på fyra grundläggande regler:

  • alla barn har samma rättigheter
  • alla beslut ska se till barnets bästa
  • alla barn har rätt till liv och utveckling
  • alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Det är alltid olagligt att slå eller kränka barn

I Sverige är det alltid förbjudet att slå eller kränka barn, även om det är för att uppfostra dem. Det innebär att varken föräldrar eller andra vuxna får använda fysiskt våld på barn eller utsätta dem för annan kränkande behandling. Misshandel av små barn kan bedömas som grov misshandel om det är en vuxen person som har begått brottet.

Det finns mer!